انتخاب شهردار بابل، اولین آزمون بزرگ شورای ششم شهر
انتخاب شهردار بابل، اولین آزمون بزرگ شورای ششم شهر
سکان؛ قانونا همزمان با اتمام دوره شورای پنجم ؛ دوره شهرداری شهردار منتخبشان هم تمام می شود و اصلی ترین وظیفه شورای ششم بابل انتخاب شهردار جدید است .

به گزارش سکان نیوز، شهردار بابل باید کسى باشد که هدف مدیریت شهرى را توسعه شهر بابل بداند، نه ارائه خدمات ویترینی و عوام فریبانه، توسعه با مشارکت مردم امکانپذیر خواهد بود و این مهم با آگاهى و دانایى مردم نسبت به حقوق شان و تکالیف شان در قبال اداره امور شهر محقق مى شود.

نباید از این نکته غافل شویم که شهردار خوب را یک شورای خوب، انتخاب میکند.

هرچند با توجه به اینکه ۷۰ درصد از منتخبین مردم در شورای ششم بابل از افراد متخصص و متعهد به قوانین شهری می باشند امیدواریم شهرداری شایسته و بدور از فشارهای سیاسی انتخاب شود.

شهردار منتخب شورای ششم میبایست به مدیریت شهروند محور، معتقد باشد و با این باور، اداره شهردارى را ساماندهى نماید.

برای تحقق این امر باید مهارت‌های لازم برای ارتباط از طریق رسانه‌ها را متناسب با مسئولیتش بعنوان رهبر شهری بیاموزد تا بتواند به سهولت و بطور منظم از طریق رسانه های ارتباط جمعی با شهروندان در ارتباط باشد و نیز امکان آگاهى از نظریات، ایده ها و دیدگاه هاى واقعى مردم را فراهم نماید تا شهر در چارچوب خواسته هاى مردم مدیریت شود، چرا که شهرداری بعنوان مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد شهری، نقش مهمی در زندگی روزمره مردم یک شهر دارد و وظیفه آن تنها یک وظیفه خدماتی و عمرانی نیست بلکه شهرداری یک نهاد اثرگذار است که تمام فرایندها و تعاملات اجتماعی و فرهنگی یک شهر را در بر می گیرد و الزاماً یک شهردار موفق، شهرداری است که بتواند با داشتن جامعیت در فکر بخوبی تأثیر تمامی فرایندها را در روند روزمرگی مردم ایجاد نماید.

امیدواریم ۹ عضو جدید شورای ششم شهر بابل بدون توجه به فشارهای سیاسی با انتخاب یک شهردار کارآمد و شایسته در اولین آزمون بزرگ خود سر بلند باشند.