سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی در رابطه با تسهیلات بانکی قابل مطالبه نیست.
سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی در رابطه با تسهیلات بانکی قابل مطالبه نیست.
به گزارش سکان نیوز/ بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که به تازگی صادر شده است سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی در رابطه با تسهیلات بانکی قابل مطالبه نیست.

سکان نیوز/براساس شمارۀ رأی ۷۹۴-۱۳۹۹٫۵٫۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که رای وحدت رویه برای تمام شعب و قوه قضاییه نیز محسوب می‌شود، از آن جایی که قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.
خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است: قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.
بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.