رتبه برتر استان همدان در بین ۱۵ اداره کل تیب دو درسطح کشور
رتبه برتر استان همدان در بین ۱۵ اداره کل تیب دو درسطح کشور
سکان نیوز؛ درارزیابی ، ارزشیابی ورتبه بندی صورت گرفته برمبنای عملکرد سال 1398 توسط معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی، استان همدان در بین 15 اداره کل تیب دو درسطح کشور وشعبه فامنین حائز رتبه برتر شد.

اداره کل تامین اجتماعی استان همدان در ارزیابی، ارزشیابی ورتبه بندی صورت گرفته برمبنای عملکرد سال ۱۳۹۸ واحد های اجرائی و ارزیابی مذکور براساس ۱۵ سنجه مختلف و تخصیص امتیازات، آمارها و اطلاعات عملکردی اخذ شده از مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات و دربرخی از موارد اخذ آمار واطلاعات از ادارات کل تخصصی سازمان، اداره کل استان همدان دربین ۱۵ اداره کل تیپ دو درسطح کشور و شعبه فامنین درسطح شعب کشوری حائز رتبه برتر شدند .