دکتر سرابی معاون توسعه مدیریت و منابع اورژانس کشور شد
دکتر سرابی معاون توسعه مدیریت و منابع اورژانس کشور شد
سکان نیوز؛ در حکمی از سوی رئیس اورژانس کشور دکتر علی سرابی آسیابر به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع اورژانس کشور منصوب شد.

به گزارش سکان نیوز، دکتر پیر حسین کولیوند رئیس اورژانس کشوردر ابلاغی دکتر علی سرابی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع اورژانس منصوب کرد.

دکتر کولیوند در این ابلاغ آورده است:
با توجه به مراتب تعهد و تجارب و سوابق ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب می شوید.