آغاز حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار
آغاز حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار
سکان نیوز؛ حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از امروز ۱۹ مهرماه آغاز شد و تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد.

دانشجویان مطابق زمان‌بندی اعلام شده و بنا به استان محل تحصیل خود در جدول زیر، در روزها و ساعات تعیین شده به سامانه آموزشیار مراجعه و برای حذف و اضافه واحدهای درسی خود اقدام کنند.

جدول زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول (ویژه واحدهای مجری سامانه آموزشیار) به شرح زیر است: