پرداخت مطالبات سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر از منابع سوخت صرفه جویی شده
پرداخت مطالبات سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر از منابع سوخت صرفه جویی شده
سکان نیوز؛ معاون وزیر نیرو از پرداخت مطالبات سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: بدهی سازمان ساتبا به سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر تسویه شده و پیش بینی می شود جرایم تاخیر باقیمانده از مطالبات سرمایه گذاران در نیروگاه های تجدیدپذیر در سال جاری به صورت کامل تسویه شود.

به گزارش روابط عمومی ساتبا، دکتر محمود کمانی با اشاره به تحقق منابع سوخت صرفه جویی شده قانون بودجه برای پرداخت مطالبات سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر اظهار کرد: پس از تحقق 25 هزار میلیارد ریال از منابع سوخت صرفه جویی شده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، در سال جاری نیز براساس اعتبار لحاظ شده در بخش مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و پس از تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه در هیات وزیران، نهایتا با پیگیرها و اقدامات انجام شده توسط ساتبا و سایر ارگان های ذیربط، 30 هزار میلیارد ریال حواله سوخت صرفه جویی شده توسط شرکت ملی گاز ایران، صادر و مبالغ آن به صورت کامل به حساب سرمایه گذاران در نیروگاه های تجدیدپذیر بابت مطالباتشان از ساتبا واریز شده است.
رییس سازمان ساتبا خاطرنشان کرد: 55 هزار میلیارد ریال از بدهی سازمان ساتبا به سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر تسویه شده و پیش بینی می شود با تحقق منابع بند (ط) تبصره 14 مشخص شده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، جرایم تاخیر باقیمانده از مطالبات سرمایه گذاران در نیروگاه های تجدیدپذیر در سال جاری به صورت کامل تسویه شود.
پیش از این، معاون وزیر نیرو با بیان اینکه نیروگاه های تجدید پذیر بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بابت فروش برق از دولت طلب داشتند، گفته بود: تمام مطالبات نیروگاه های تجدید پذیر قبلی پرداخت شده و به جز جرایم مربوط به بخش تاخیر، ساتبا هیچگونه بدهی به نیروگاه ها ندارد.