عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد
عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد
سکان نیوز؛ مهدی عیسی‌زاده با 20 رأی از 22 رأی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس انتخاب شد.

مهدی عیسی‌زاده با 20 رأی موافق از 22 رأی از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

همچنین ولی اسماعیلی و عباس گودرزی به ترتیب با 16 و 15 رأی به عنوان نواب اول و دوم رئیس در کمیسیون انتخاب شدند و حسن لطفی نیز با 7 رأی موافق سخنگوی کمیسیون شد.

اعضای کمیسیون اجتماعی همچنین حسین حاتمی و کیومرث سرمدی را به ترتیب با 9 و 5 رأی به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انتخاب کردند.