حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران شد
حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران شد
سکان نیوز؛ مهندس سید کاظم حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران شد.

درطی حکمی از سوی متولی زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر ؛ مهندس سید کاظم حسینی کارنامی بعنوان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران منصوب شد.

حسینی دانش آموخته ارشد برق قدرت با سابقه مدیریتی چون معاون هماهنگی؛ سرپرست معاونت بهره برداری ؛ مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری و مدیر امور برق شمال ساری در شرکت توزیع برق
مازندران می باشد.

وی پیش از این بعنوان قائم مقام مدیرعامل در این شرکت مشغول به خدمت بوده است.