توسعه و تحول بخش کشاورزی با افزایش نفوذ دانش در محیط کشاورزی محقق می گردد
توسعه و تحول بخش کشاورزی با افزایش نفوذ دانش در محیط کشاورزی محقق می گردد
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت؛ توسعه و تحول بخش کشاورزی با افزایش نفوذ دانش در محیط کشاورزی محقق می گردد.

به گزارش سکان نیوز و به نقل از روابط عمومی سَنَم استان، احمد زیار لاریمی در مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به ماهیت مردمی و تخصصی بودن سازمان اذعان کرد؛ اعضای سازمان بایستی نقش خود را در افزایش بهره وری در واحد سطح، تکنولوژی محور نمودن نظام تولید و اشاعه دانش به نحو مطلوب انجام دهند.

وی در ادامه با تاکید بر اتخاذ سیاست آموزشی مهارت محور به جای ادبیات محور، اشتغال دانش مزد محوری به جای دستمزد محوری و ایجاد کسب و کارهای نوین از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی اظهار نمود؛ اعضای سازمان با ورود به محیط کشاورزی و عرصه تولید و مشاوره فنی، دقیق و به موقع کاهش هزینه های تولید را در واحد سطح برای بهره برداران محقق می نمایند.

زیار لاریمی افزود؛ واگذاری امورات تصدیگری بخش دولتی به  بخش خصوصی زمینه بیش از پیش ورود اعضای سازمان را به عرصه تولیدات کشاورزی محقق می کند.