اقدامات جهادی مدیرعامل بیمه دانا در راستای مشتری مداری
اقدامات جهادی مدیرعامل بیمه دانا در راستای مشتری مداری
سکان نیوز؛بادکترین مالی واقتصادی دکتر جعفری مدیرعامل متخصص ومتعهد شرکت بیمه دانا ودرسال «تولید،دانش‌بنیان واشتغال‌آفرین»

به گزارش کانال طرفداران خوب بیمه دانا، بادکترین مالی واقتصادی دکتر جعفری مدیرعامل متخصص ومتعهد شرکت بیمه دانا ودرسال «تولید،دانش‌بنیان واشتغال‌آفرین» انجام شد.

از اول اسفند تا امروز بالغ بر “۳۰۰۰ هزار “میلیارد تومان درشرکت بیمه دانا ،خسارت رسیدگی و پرداخت شده است.