اجرای شدن طرح پژوهشی پایلوت تغذیه گندم ( PNT) در بابلسر
اجرای شدن طرح پژوهشی پایلوت تغذیه گندم ( PNT) در بابلسر
سکان نیوز:حمیدرضا رحمانی از اجرای طرح پژوهشی پایلوت تغذیه گندم ( PNT) در سطح چهار هکتار در مزارع شهرستان بابلسر خبر داد.

به گزارش سکان نیوز/حمیدرضا رحمانی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی جهت تامین عناصرغذایی مورد نیاز گندم در چارچوب برنامه مدیریت تغذیه کودی، ازاجرای طرح پژوهشی پایلوت تغذیه گندم ( PNT) در سطح چهار هکتار در مزارع این شهرستان خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسرضمن بیان اینکه عنصرپتاسیم درفرایندهای متعدد فیزیولوژیکی رشد گیاه همچون افزایش بازدهی کودهای نیتروژنی و کارایی مصرف آب نقش کلیدی داشته وهمچنین در مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و حمله آفات و بیماریها نیز موثر می باشد، تصریح کرد: بکارگیری برخی اقدامات اولیه جهت تخمین نیاز کودی گیاه متناسب با نتایج آزمون خاک و بر اساس توصیه موسسه تحقیقات خاک و آب جهت بدست آوردن عملکرد مطلوب در مزارع گندم مورد توجه می باشد.
وی افزود: درهمین راستا طرح مشارکتی مصرف مقادیرمختلف کودهای پتاسیم (PNT ) با انتخاب مزرعه پایلوت با شرایط مناسب برای بازدید و آشنایی بیشتر کشاورزان و کارشناسان در روستای گالشکلا بابلسر با همکاری آقای سهیل نعمتی در حال انجام اجرا می باشد.
رحمانی اظهار کرد: این طرح با به کارگیری نسبت های مختلف کود پتاسیم در قالب پنج تیمار و سه تکرارطراحی و درتاریخ 12 دی ماه سال گذشته رقم گندم N92-9 به روش نوتیلیج کشت شد که درحال حاضر وضعیت رشدی مزرعه پایلوت مطلوب و در مرحله ظهور خوشه می باشد همچنین تعداد پنجه ها نیز در تیمارهای مختلف بین 5 تا 9 پنجه بارور(خوشه) متغیر می باشد.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر گفت: در این طرح اثرات مصرف نسبت های مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم مورد ارزیابی می گیرد وبهترین سطح کودی با توان حصول عملکرد بالا انتخاب و در آینده به صورت دستوالعمل فنی توصیه کودی به گندمکاران برای افزایش عملکرد مزرعه اعلام خواهد شد.

  • نویسنده : 1161