بی تدبیری در جهاد کشاورزی بابل/نوشدارو بعد از مرگ سهراب
بی تدبیری در جهاد کشاورزی بابل/نوشدارو بعد از مرگ سهراب
سکان خبر؛ هجوم مگس مدیترانه ای میوه به باغ های شهرستان بابل به مرحله نگران کننده رسیده که کارشناسان هشدار داده اند که این آفت در باغاتی که کشت مخلوط دارند، بشدت در حال افزایش است.

حال اینکه باغات مرکبات کشاورزان بابلی توسط مگس های مدیترانه ای آسیب دیده، جهاد کشاورزی بابل به مناسبت هفته پدافند اقدام به برگزاری مانور در راستای مبارزه با مگس مدیترانه ای در بابلکنار نموده است.
سوال اینجاست چرا جهاد کشاورزی تا حالا اقدامی برای مقابله با مگس مدیترانه ای انجام نداده است؟
آیا برگزاری مانور در این مقطع از زمانی دردی از کشاورز دوا می کند؟

گفتنی است مگس مدیترانه ای در درون میوه های در حال رسیدن تخم ریزی می کند و لارو آن با تغذیه از گوشت میوه سبب پوسیدگی و ریزش شدید محصول می شود.